Бүтэц, зохион байгуулалт

Тус анги нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын шууд удирдлаганд захиргаа, харуул хамгаалалт, санхүү, эмнэлэг гэсэн үндсэн дөрвөн зохион байгуулалтын нэгжид батлагдсан 120 орон тоонд харуул хамгаалалт, санхүү болон эмнэлгийн төрөлжсөн мэргэжлийн алба хаагчид ажиллаж байна.

Back to top button